Mentorprogramm puitmajatootjatele, arhitektidele ja inseneridele!

25.10.2017
Eesti Arhitektuurikeskus kuulutab välja kandideerimise puitAIT mentorprogrammi, mille eesmärgiks on toetada Eesti puidutööstuse-, arhitektuuri- ja insenervaldkonnas tegutsevate ettevõtete võimekust välja arendada ja turule tuua suurema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid läbi arhitektide ja (toote)disainerite kaasamise.

Mentorprogrammi on oodatud osalema kõigi kolme sidusvaldkonna ettevõtted ja/või meeskonnad, kelle eesmärgiks on suurendada eksporti välisturgudele. Programmi toel peab sündima uus lisandväärtusega tootearendus või olemasoleva toote/teenuse edasiarendus. Mentorprogrammi valitakse kuni 2 ettevõtet või meeskonda, kes esitavad mentorprogrammis osalemiseks oma konkreetse toote või teenuse arendamise projekti.

Projekti fookuses peab olema puidutööstuse valdkonnaga seonduv ning puidutööstuse sidusvaldkondi ühendav toote või teenuse arendamise projekt, millega luuakse uus kõrge lisandväärtusega toode või teenus (või varasema toote/teenuse edasiarendus), millel on selge potentsiaal vähemalt 2 aasta jooksul jõuda eksportturule.

Mentorid ja tulemused
Mentorprogrammi valitud ettevõtjaid ja meeskondi toetavad 3 tunnustatud mentorit: äri- ja turundusvaldkonna mentorid - Anu-Mall Naarits ja Karin Kiviste ning tootearenduse valdkonna mentor Kaarel Mikkin. Mentii soovi korral on võimalik kaasata ka välisekspordi kogemusega arhitektuurimentorit.

Mentorite ülesandeks on:
- mentorprogrammi raames läbi viia konkreetse toote või teenuse arendamise projekti fookusega ettevõtte ja arendusprojekti diagnostika;
- aidata ettevõttel seada arenduseks realistlikud ja jõukohased eesmärgid ning prioriteedid;
- toetada ettevõtte arendusprojekti ärimudeli ja kommertsialiseerimise/turundamise plaani läbimõtlemist;
- aidata ettevõtjal läbi mõelda mentorprogrammi raames sisse ostetavate ekspertteenuste lähteülesandeid ning olla jooksvalt ettevõtte toeks toote/teenuse arendamise protsessis.
Mentorite ja mentiide koostöö tulemusel valmib arendusprojektile konkreetne ja praktiline kommertsialiseerimise plaan, millega tootearendus hiljemalt kahe aastaga eksportturule viiakse.

Ajagraafik
Mentorprogramm kestab november-detsember 2017.
Mentorprogrammi raames läbi viidav arendusprojekt peab olema läbi viidud ja lõpetatud 2017. aasta jooksul.
Kandideerimise taotluste esitamise tähtaeg on 8. november 2017!

Toetus
Mentorprogrammiga toetatakse välja valitud toote või teenuse arendamise projekti 10 000-15 000 euroga (+km%), mis on mõeldud erinevate tootearendusprojekti jaoks oluliste konsultatsiooniteenuste sisseostmiseks. Toetuse kasutamisel oodatakse ettevõttelt ka vähemalt sama summa ulatuses (st. nt. 10 000 euro suuruse toetuse taotlemisel panustab ka ettevõte/meeskond ise projekti 10 000 eurot).
Konsultatsiooniteenuste vajadus sõltub konkreetsest arendusprojektist ning teenuste sisseostmist/hankimist ning lähteülesande täpsustamist toetavad programmi mentorid. Vajalik eksperttugi võib olla nt. disaini või tootearenduse valdkonnast, inseneri- või arhitektide ekspertiisi valdkonnast, infotehnoloogiliste lahenduste valdkonnast, juriidiliste teenuste või intellektuaalomandi kaitsega seotud konsultatsiooniteenuste vallast vmt. Oluline on, et kaasatav ekspertiis oleks olulise tähtsusega toote või teenuse arendamise seisukohast, looks sellele märkimisväärset uut lisandväärtust, tooks toodetele varasemaga võrreldes uusi potentsiaalseid kliente või avaks uusi turgusid ning oleks eelduseks arendusprojekti edukaks kommertsialiseerimiseks.

Mentorprogrammi eesmärk
puitAIT mentorprogramm viiakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt rakendatava loomemajanduse arendamise meetme tegevuse „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)“ raames, mille eesmärk on luua loome- ja teiste majandusvaldkondade üleste suurprojektide elluviimise kaudu eeldused loovmõtte osakaalu suurenemiseks Eesti ettevõtjate poolt pakutavates toodetes ja teenustes ning loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkuseks saavutada turutingimustes ise majanduslikku edu. Loomemajanduse edendamise eesmärk on siduda kultuuri- ja loomevaldkondades olevat potentsiaali ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.

Mentorprogrammi tingimused
Mentorprogrammi raames toetatava arendusprojekti lubatud tegevused ja nendega seotud kulud, antava toetuse suurus ja kasutamise tingimused
    1. 1.1 PuitAIT mentorprogramm toetab kuni kaht arendusprojekti (edaspidi Toetuse saaja või mitmuses Toetuse saajad), mis on suunatud uue toote/teenuse väljaarendamisele või olemasoleva toote/teenuse edasiarendamisele puidutööstuse valdkonnas, luues projektiga olulist lisandväärtust, sidudes puidutööstust paremini tema sidusvaldkondadega ning suurendades toote/teenuse arenduse käigus disaini, inseneeria ja arhitektuuri osakaalu toote/teenuse väärtuspakkumises.
    2. 1.2 Toetust ühe arendusprojekti kohta antakse minimaalselt 10 tuhat eurot, maksimaalselt 15 tuhat eurot erinevate arendusprojekti jaoks oluliste konsultatsiooniteenuste sisseostmiseks. Toetuse suurus ei arvesta teenuste ostmisel lisanduvat käibemaksu (st. vajadusel lisandub taotletava toetuse summale teenuste tarbimisel veel käibemaksu summa).
    3. 1.3 Konsultatsiooniteenuste sisseostmisel kaasfinantseerib Toetuse saaja projekti vähemalt 50% ulatuses tehtavatest kuludest, kuid mitte vähem kui 10 000 euro ulatuses.
    4. 1.4 Vajalike teenuste eest tasub, teenused tellib ning lepingud teenuste tellimiseks sõlmib teenusepakkujatega Eesti Arhitektuurikeskus MTÜ.
    5. 1.5 Konsultatsiooniteenuste vajalikkuse üle otsustab ning valiku kasutatavate teenusepakkujate osas teeb Toetuse saaja, omapoolset tuge konsultatsiooniteenuste valimiseks pakuvad programmi mentorid.
    6. 1.6 Programmi raames on lubatud kasutada erinevaid konsultatsiooniteenuste ning lubatud teenusepakkujate või nende liikide osas programm otseseid piiranguid või ettekirjutusi ei tee, kuid eeldatakse, et arendusprojekti kaasatav ekspertiis ning selle jaoks sisse ostetav teenus on võtmetähtsusega arendusprojekti õnnestumise ja reaalse kommertsialiseerimise seisukohast. Arendusprojekti kaasatavatest ekspertidest ja plaanitud teenustest annab konkursil osaleja ülevaate taotlemise käigus, pärast toetuse eraldamise otsuse tegemist ning mentorprogrammi vastuvõtmist saab muuta nii planeeritud teenusepakkujaid kui ka korrigeerida planeeritud tööde mahtusid, kuid seda taas eeldusel, et arendusprojekti fookus oluliselt ei muutu.

Mentorprogrammi kandideerimise tingimused
2.1 Mentorprogrammi võib kandideerida nii eraldiseisev äriühing kui ka meeskond, mis koosneb mitmest äriühingust/juriidilisest isikust (juhul kui tegemist on mitme ettevõtte ühisarendusega).
2.2 Kandideerima oodatakse selliseid arendusprojekte, millel on selge turuväljund eksporditurgudel. Arendusprojekti puhul eeldatakse, et toote või teenuse arendusega jõutakse reaalselt eksporditurule hiljemalt 2 aastat pärast mentorprogrammi lõppu (ehk hiljemalt 2019. aasta lõpuks).
2.3 Mentorprogrammi kandideerimiseks esitab taotleja avalduse/taotlusvormi (vorm lisatud kutsele), kus on ära kirjeldatud kavandatav toote või teenuse arendus, selle väljund/tulemus, arendusprotsessi tulemusel sündiva toote või teenuse äriloogika/ärimudel, toote/teenuse planeeritud sihtturg ja kliendiprofiil ning arendatava toote/teenuse uuenduslikkus ja konkurentsieelised.
2.4 Täiendavalt esitab taotleja mentorprogrammi kandideerimisel plaani kaasatavate ekspertide/konsultantide ja nende teenuste kasutamise kohta. Plaan peab sisaldama ülevaadet kasutatavatest ekspertidest/konsultantidest ning selgitust nende teenuste kasutamise olulisuse kohta toote või teenuse arenduse seisukohast, kokkuvõtet ekspertide/konsultantide tööplaanist, planeeritud tööde maksumust/eelarvet ning selgitust ekspertide/konsultantide teenuse töötulemi kohta (mis on iga konkreetse tarbitud teenuse väljundiks tootearenduse kontekstis). Kõige hõlpsam on see info küsida teenusepakkujalt hinnapakkumise vormis (infot dubleerida pole sel juhul vaja). Kuigi hinnapakkumise esitamine koos mentorprogrammi taotlusega on selgelt eelistatud, võib pakkumisi võtta ja täpsustada ka hiljem, asendades hinnapakkumise ja tööplaani eelviidatud kirjelduse/infoga.
2.5   Programmi kandideeriva(te) ettevõtte või ettevõtete jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot. Mentorprogrammi raames on VTA ettevõtte kohta mitte rohkem kui 20 000 eurot.
2.6 Kandideerivad ettevõtted peavad vastama VKE staatusele, st töötajate arv peab olema väiksem kui 250, aasta käive ei tohi ületada 50 miljonit eurot või aastabilansi kogumaht ei tohi ületada 43 miljonit eurot (ettevõte saab valida endale soodsama variandi). Sh tuleb arvestada nii seotud kui partnerettevõtteid. VKE staatuse täpseid tingimusi saab kontrollida siit: https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/vke-definitsiooni-selgitus.pdf
2.6 Taotluse esitamise tähtaeg mentorprogrammis osalemiseks oma arendusprojektiga on 08.11.17 kell 12:00. Kandideerimisdokumendid tuleb saata ettevõtte (või ühisprojekti puhul ettevõtete) esindaja poolt elektrooniliselt allkirjastatult e-posti aadressile info@arhitektuurikeskus.ee

Mentorprogrammi valitavate projektide hindamine ja valik
3.1 Otsus mentorprogrammi valitud ettevõtjate ja arendusprojektide kohta tehakse hiljemalt 13.11.17.
3.2 Taotlusi vaatab läbi ning hindab komisjon, kuhu kuuluvad programmi 3 mentorit ning Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja Raul Järg.
3.3 Komisjon koostab taotlustest pingerea ning mentorprogrammi võetakse vastu ning toetus antakse kuni kahele taotlejale.
3.4 Projekte hinnatakse lähtuvalt püstitatud lähteülesandest ja puitAIT programmi eesmärgist läbi väärtuspunktide andmise kaudu projektidele. Kõrgemad väärtuspunktid saavad projektid, mis vastavad paremini eesmärkidele, saavutavad tõenäolisemalt paremaid tulemusi ning on suurema mõjuga.
3.5 Kogu projektide hindamisprotsess on konfidentsiaalne ning kõikidele laekunud arendusprojektide informatsioonile tagatakse konfidentsiaalsus.

Mentorprogrammis ettevõtjatele antav toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina (edaspidi VTA) Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artikli 3 mõistes. VTA-na ei anta toetust ettevõtjale, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks või väärkasutatuks ja ühisturuga kokkusobimatuks, on esitatud seni täitmata korraldus abi tagasimaksmiseks, ettevõtjale, kes on raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi grupierandi määrus), artikli 2 punkti 18 järgi ning VTA määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

Kandideerimise taotluste esitamise tähtaeg on 8. november, kell 12:00 2017!

Siit leiate mentorprogrammi kirjelduse ja tingimuste täisversiooni ning taotlusvormi. Täidetud taolusvorm saata palun info@arhitektuurikeskus.ee.

Projekti elluviimist toetab ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, meedet rakendavad Kultuuriministeerium ja EAS.


Lisainfo:


Ragne Soosalu

Projektijuht

ragne@arhitektuurikeskus.ee

Tel: 58371984