Linnafoorum: Tallinna tulevane peatänav on "tantsiv linnaruum"

23.12.2015
Linnafoorumil, mis tänavu arutles väljakutsuval teemal "Kas Tallinn vajab südalinna magistraali või euroopalikku peatänavat?", rajasid enam kui 40 eksperti ühiselt vundamendi tulevase Tallinna peatänava visioonile.

21. sajandisse sobiliku, inimkeskse ja kaasaegse linnaruumi loomiseks algatatud Tallinna Peatänava projekti jaoks otsiti Linnafoorumil töörühmades kahe päeva jooksul aluseid peatänava identiteedile, aga ka visioone kvaliteetse liikuvuse ning ettevõtlus- ja sündmusruumi tagamiseks.

Töörühma nägemus peatänava identiteedist koondus pealkirja alla "Tantsiv tänav". Töörühm otsis selles lahendusi Tallinna südalinna mitmekülgse, kuid killustatud linnaruumi ühendamiseks n-ö sildadega, mis viiks linlase jaoks mugavalt kokku südalinna erinevad toimepiirkonnad. Hajutatud mitmekesisuse asemel sidus tervik, nagu töörühm selle sõnastas. Töörühma väljapakutud lahenduses sünniks nii tugeva identiteediga piirkonnad nagu "Hariduse mets", "Teatri plats", "Linna naba", "Ostujaam" ja "Väravad". Need liikuja jaoks mugavalt ühendatud piirkonnad moodustaks tõmbekeskused kus inimesed viibiks selle pärast et nad seda soovivad, erinevalt praegusest magistraali-lahendusest kus peamiselt viibivad inimesed kes seal peavad viibima. Peatänava tänavaruum koosneks aga vaheldumisi kiiretest ja aeglastest tsoonidest, moodustades justkui tantsurütmi "kiire-kiire-aeglane".Töörühma nägemus: kokkusurutud koridorist tantsivale tänavale

Teine identiteediga tegelenud töörühm käsitles peatänava piirkonda laiemana, kuid nägi seal samamoodi potentsiaali erinevate funktsionaalsete piirkondade tekkeks nagu ühistranspordiala, kohvikuteala ehk "Terrass", kaubanduse plats, huvihariduse kvartal, teatri ja muusika piirkond, Vabaduse ja Viru plats. Olulise osana rõhutas töörühm täna äralõigatud piirkondade mugavat ühendamist jalakäijate ja kergliiklejate jaoks. Samuti rõhutati selles visioonis peatänava Narva maanteele jääva osa põhja- ja lõunakülje kvartalite potentsiaali väljaarendamist.

Peatänaval liikumise töörühm rõhutas, et inimestel on hea olla sellises linnaruumis kus nad tunnevad end eeskätt turvaliselt. See tähendaks samuti jalakäija ja kergliikleja seadmist prioriteediks ning auto- ja ühistranspordiliikluse korraldamise vastavalt sellele prioriteedile. Kaasaegsed teadmised liikuvusdünaamikast ning ka sarnaste ümberkorralduste kogemus välisriikidest kinnitab, et vastupidiselt "iseenesestmõistetavale" ei too autoliikluse vähendamine ja rahustamine kaasa kardetud liikluskaost.

Ka ettevõtlus- ja sündmusruumi analüüsinud töörühm rõhutas, et praegune, magistraalina lahendatud linnaruum tekitab selles viibijatele stressi ning soovi end ümbrusest pigem isoleerida kui selles osaleda. See tähendab, et südalinna olulisimal tuiksoonel toimub vähe, ning seal on ka vähe kliente piirkonna kaubandus-teenindusettevõtetele. Turvalisena mõjuv ning mugav linnaruum - selline, kus viibitakse selle pärast et tahetakse, mitte selle pärast et peab - paneb aga elama piirkonna linnakultuuri, loob identiteediga asumi ning meelitab kohale nii kultuuri kui ettevõtluse tarbijaid.

Linnafoorumil arhitektidelt, ekspertidelt ja ettevõtjatelt saadud sisend saab aluseks Peatänava visioonikonkursi lähteülesandele, kinnitas Peatänava projekti juht arhitekt Raul Järg. "Ka kogu edasine protsess - lähteülesande täpsustamine, visioonikonkurss ise, lõpliku lahenduse sünd - saab toimuma, kaasates nii linnaelanikke, eksperte kui kõiki asjassepuutuvaid inimesi ja huvirühmi," kinnitas Järg.

Tallinna Peatänav on praktiliseks väljundiks kesklinna ja Vanasadama vahelise liikukmisruumi ümberkavandamise ja transpordisaaste vähendamise projektile.

Projekti toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus, Ühtekuuluvusfond, Tallinna linn, Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ja mitmed kohalikud ettevõtted.

Tallinna Peatänava Linnafoorumi lühikokkuvõte