Sorainen: hindamiskriteeriumite kohaldamine projekteerimistööde riigihangetes

04.12.2013
Eesti Arhitektuurikeskus palus advokaadibürool Sorainen analüüsida, kas olukord, kus projekteerimistööde riigihangetes rakendatakse hindamiskriteeriumina valdavalt madalaimat hinda, on õiguspärane, millised on õiguslikud võimalused pakkumuste sisuliseks hindamiseks ja mis moel oleks õiguslikult võimalik olukorda parandada.

Eelkõige on selleks oluline analüüsida, kas ja millisel viisil on võimalik hinnata riigihankes pakkumusi kvalitatiivsete näitajate nagu pakutava lahenduse, pakkuja ja tema meeskonna oskuste ja kogemuste ning konkreetsete spetsialistide kogemuse alusel.

Advokaadibüroo järeldas järmist:

  • Kehtiv õigus näeb ette kaks võimalikku alust hankelepingu sõlmimiseks: madalaim hind või tervikuna majanduslikult soodsaim pakkumus.

  • Mõlema hindamiskriteeriumi eesmärk on sama, tuvastada majanduslikult soodsaim pakkumus, ja madalaima hinna alusel pakkumuste hindamine võimaldab eesmärki saavutada üksnes piiratud juhtudel, kui majanduslik soodsus ei saa ühestki muust asjaolust sõltuda.

  • Projekteerimishangete puhul, kus kvalitatiivsed omadused võivad tavapäraselt suurel määral varieeruda ja nendest sõltub otseselt teenuse osutamise tulemus ja tagajärg, on sellise olukorra esinemise tõenäosus, kus tegelikult soodsaima pakkumuse saaks välja selgitada üksnes hinna alusel, äärmiselt väike. Seetõttu ei ole pakkumuste hindamine üksnes madalaima hinna alusel projekteerimishangete puhul meie hinnangul kooskõlas seaduse eesmärgiga.

  • Majandusliku soodsuse hindamisel on seadusandja tahtega kooskõlas võtta arvesse kõik kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed asjaolud, millest pakkumuse soodsus tervikuna sõltub.

  • Euroopa Kohtu praktikast tuleneb, et pakkumuste hindamise kriteeriumid ei pea olema tingimata kvantitatiivselt hinnatavad ja pakkumuse majanduslik soodsus võib tuleneda ka mittemajanduslikest kriteeriumidest.

  • Samuti tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et ekspertkomisjoni hinnang pakkumusele on asjakohane hindamisviis, kui hanke alusdokumentides on piisavalt selgelt sätestatud lepingu esemega seotud kriteeriumid, millest eksperthinnangus lähtutakse, hinnang põhineb erialaselt pädeval meetodil ja otsus on sisuliselt motiveeritud.

  • Kuigi Eesti õiguspraktika üldiselt ei soosi hankija sedavõrd laia kaalutluspädevust pakkumuste soodsuse üle otsustamisel ja tõendamiskoormus hindamiskriteeriumide õiguspärasuse osas langeb pigem hankijale, on sisulise eksperthinnangu andmine pakkumustele ja selle alusel parima pakkumuse väljaselgitamine riigihankeõiguse põhimõtetega kooskõlas.

  • Pakkujat iseloomustavate andmete arvestamisse pakkumuste hindamisel tuleb suhtuda ettevaatlikult ja pigem eitavalt, kuid konkreetsete lepingut täitvate spetsialistide ja perspektiivis ka meeskondade hindamine pakkumuste hindamise raames on EL riigihankeõiguse põhimõtetega kooskõlas ja soovitatav.

  • Soovitame praktikas kujunenud olukorra parandamiseks töötada välja praktilised suunised ja võimalikud näidishindamiskriteeriumid ja -metoodikad ning võimalusel taotleda nende kehtestamist ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamise eeskirjas.


Advokaadibüroo Sorainen tervikliku käsitlusega on võimalik tutvuda siin.